ZESTAWY OKUĆ
OKUCIA
 
КОМПЛЕКТЫ ФУРНИТУРЫ
ФУРНИТУРЫ
 
SOFABED FITTINGS
FITTINGS
 
SOFA-BETT BESCHLÄGE
BESCHLÄGE

Informacje / Information
Kontakt / Contact
Nowości / News

login
hasło
 

 tapeta1  61.72 KB
 tapeta2  79.60 KB
 tapeta3  64.90 KB

wyszukiwarka
pl  o firmie en  about firm ru  о ф'ирмие ger  über firma

Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich.
Poglądy wyrażone w serwisie są poglądami PPHP "AKNAR" sp. z o.o. i dlatego też w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko Wspólnot Europejskich.


  polski   Informacje o firmie

Działalność rozpoczęliśmy w roku 1976 jako Zakład Wzorcowania i Badania Okuć Meblowych, jeden z oddziałów Fabryki Okuć Meblowych w Chełmnie.

Z dniem 01.07.1990 roku w wyniku podziału FAM Chełmno i ZWiBOM w Bydgoszczy powstało przedsiębiorstwo państwowe - Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowo-Produkcyjne "AKNAR", a 01.03.1996 roku sprywatyzowaliśmy zakład w spółkę pracowniczą.

Nasza podstawowa działalność gospodarcza to projektowanie i produkowanie okuć i akcesoriów meblowych a w szczególności do mebli tapicerowanych na rynki krajowe i zagraniczne.

26 lat działalności w branży okuciowej w tym 12 lat jako samodzielne przedsiębiorstwo dało firmie duże doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie okuć i akcesoriów do mebli tapicerowanych oraz bogaty asortyment oferowanych do sprzedaży wyrobów.

Utrzymywanie od lat stabilnej kondycji firmy na rynku pozwala nam na swobodne działanie w zakresie poszerzania asortymentów.
Wychodzimy na przeciw potrzebom naszych klientów i oprócz oferty katalogowej, dzięki własnej narzędziowni, jesteśmy w stanie uruchomić produkcję okuć i akcesoriów meblowych do mebli tapicerowanych oraz modernizować aktualnie produkowane na indywidualne zamówienia naszych klientów wraz z fachowym doradztwem.

Nasze atuty to :
 • wysoka jakość gwarantowana długoletnim doświadczeniem załogi
 • konkurencyjne ceny
 • elastyczność
Proponujemy dogodne warunki współpracy m.in. własny transport, możliwość negocjacji cen, rabaty cenowe.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

  english   About Firm

We started activity in 1976 as a Calibration and Examination of Furniture Ferrules Plant, one of the branches of Furniture Ferrules Factory in Chełmno.

On 01.07.1990 as a result of division of FAM Chełmno and Calibration and Examination of Furniture Ferrules Plant in Bydgoszcz, a State enterprise came into being Design-Trade and Production Enterprise "AKNAR", and on 01.03.1996 the enterprise was privatized into a workers company.

Our basic activity refers to designing and manufacturing of ferrules and furniture accessories, and especially for upholstered furniture for domestic and foreign markets.

26 years of experience in ferrules branch, including 12 years as an independent unit, has resulted in big experience in designing and manufacturing of ferrules and accessories for upholstered furniture as well as rich assortment of products offered for sale.

Maintaining stable condition of the company for so many years, renders it possible for us to move freely in the field of assortments broadening. We meet our customers expectations half-way and due to our own tool-maker's room, apart of a catalogue offer, we are able to start production of ferrules and furniture accessories for upholstered furniture as well as to modernize these ones manufactured at present on individual offers of our customers together with professional advisory services.

Our trumps are the following:
 • high quality guaranteed by many-years employees experience,
 • competitive prices,
 • elasticity

We offer convenient terms of co-operation, among others own transport, possibility to negotiate prices, price discounts.

WE INVITE FOR CO-OPERATION

     О ф'ирмие

Мы начали нашу деятельность в 1976 году как Заведение Моделирования и Испытания Мебельных Приборов , одно из отделений Завода Мебельных Приборов в г.Хелмно.

От 01.07.1990 г., в результате разделения ЗМП г.Хелмно и ЗМиИМП г. Быдгощ, было образовано государственное предприятие – Проектно-Торгово-Производственное Предприятие „

”. Это предприятие, в результате приватизации, мы превратили в общество сотрудников. Нашей основной хозяйственной деятельностью является проектирование и производство мебельных приборов и принадлежностей, особенно для мебелей с обивкой на отечественный и зарубежные рынки.

26 лет деятельности в отрасли мебельных приборов, в том числе 12 лет как самостоятельное предприятие, позволило нашей фирме накопить большой опыт в проектировании и производстве приборов и принадлежностей для мебелей с обивкой, а также богатый ассортимент предлагаемых для продажи изделий.

Сохранение устойчивого положения фирмы на рынке в течении многих лет позволяет нам свободно действовать в области расширения ассортимента производимых изделий. Мы выходим навстречу нужд наших клиентов и кроме каталогового предложения, благодаря собственному инструментальному цеху, мы можем начать производство приборов и принадлежностей для мебелей с обивкой, а также модернизировать производимые до сих пор изделия, согласно индивидуальным заказам наших клиентов вместе с профессиональными консультациами.

Наши козыри
 • высокое качество гарантируемое многолетним опытом коллектива фирмы;
 • конкурентные цены;
 • эластичность;

Предлагаем удобные условия сотрудничества в частности собственный транспорт, возможность переговоров относительно цен, скидки

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

     Über firma

Wir haben unsere Tätigkeit im Jahre 1976 als der Kalibrier- und Prüfbetrieb für Möbelbeschläge - eine der Abteilungen der Möbelbeschlägefabrik in Chełmno begonnen.

Seit dem 01.07.1990 entstand infolge der Aufteilung zweier Betriebe: FAM Chełmno und ZWiBOM Bydgoszcz das staatliche Unternehmen - Projektierung-, Herstellungs- und Handelsunternehmen „AKNAR“ und am 01.03.1996 wurde der Betrieb zur Arbeitnehmergesellschaft umgestaltet und privatisiert.

Unsere wirtschaftliche Haupttätigkeit umfasst Projektierung und Herstellung von Möbelbeschlägen und –zubehör insbesondere für Polstermöbel aus den Binnen- und Aussenmärkten.

26 Jahre Handlung in der Möbelbranche, darin 12 Jahre als selbständiges Unternehmen, brachten der Firma große Erfahrung bei der Projektierung und Fertigung von Belägen und Zubehör für Polstermöbel sowie ein breites Sortiment der angebotenen Erzeugnisse.

Erhaltung seit Jahren einer stabilen Verfassung der Firma erlaubt uns freie Handlung im Bereich der Sortimentverbreitung. Wir kommen dem Bedarf unserer Kunden entgegen und außer des Katalogangebotes sind wir dank eigener Werkzeugbauabteilung bereit, die Produktion von Belägen und Zubehör für Polstermöbel in Betrieb zu setzen und die aktuellen Modelle auf individuelle Bestellung unserer Kunden samt Fachberatung zu modernisieren.

Unsere Vorteile sind:
 • hohe Qualität, gesichert dank langjähriger Erfahrung der Belegschaft
 • konkurrenzfähige Preise
 • Anpassung an die Kundenwünsche


Wir schlagen günstige Bedingungen der Zusammenarbeit vor, u.a. eigene Transporte, Möglichkeiten der Preisverhandlungen, Preisnachlässe.

WIR LADEN ZUR ZUSAMMENARBEIT EIN.
Serwis wykonany przez P.S.I.-Net